Mediation/Litigation

Dutch Pension Law

Ruys Mediators in Den Haag is gespecialiseerd in mediation bij maatschapsconflicten van o.a. medici, en conflictbemiddeling bij pensioenfondsen.   

  • Binnen pensioenfondsen kunnen conflicten ontstaan tussen bijvoorbeeld de fondsbestuurders, de uitvoeringsorganisatie en de verantwoordingsorganen. Veel voorkomende conflicten gaan over korten van de pensioentoezegging, medezeggenschap en welke informatie wordt verstrekt aan de deelnemers.
  • In ziekenhuizen kunnen er conflicten zijn binnen de maatschap van medici, en tussen de maatschap en de directie van het ziekenhuis en het verplegend personeel. Veel voorkomende conflicten gaan over de verdeling van patiënten, investeringen, en in de onderhandeling met zorgverzekeraars.

Vaak komen de partijen er uiteindelijk wel uit, maar bij grote meningsverschillen zie je dat partijen zich terugtrekken op hun standpunten.

Verbinding is dan nodig. Een mediator kan er voor zorgen dat partijen los komen van hun standpunten door te kijken welke belangen er onder hun standpunten liggen.

Zijn de belangen duidelijk, dan is beweging mogelijk op de standpunten en kun je werken naar een oplossing.

Zo houd je de oplossing in eigen hand. Er komen geen advocaten of rechters aan te pas en het is aanzienlijk sneller en goedkoper. Voor pensioenfondsen en de zorgsector niet onbelangrijk! 

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.

Een mediator schrijft geen oplossing voor en neemt ook geen standpunt over het conflict in. De mediator begeleidt het onderhandelingsproces en brengt communicatie (weer) op gang.

De mediator heeft geen eigen belang bij de oplossing en zal ook geen partij kiezen voor een van de partijen. Alle beslissingen worden door de deelnemers vrijwillig genomen.

Werkwijze

U of een ander legt het contact met Ruys Mediators. Indien alle betrokkenen bereid zijn om aan de mediation deel te nemen, wordt afgesproken waar, wanneer en met wie de eerste bijeenkomst is.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst stuurt Ruys mediators een bevestiging van de afspraak en - afhankelijk van wat betrokkenen wensen - een opzet van de mediationovereenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt deze mediationovereenkomst nader toegelicht.

Nadat betrokkenen het eens zijn over de mediationovereenkomst start de mediation. Hierbij staan niet de formele standpunten maar juist de belangen van de deelnemers centraal. 

Duur van de mediation

De mediation beslaat gemiddeld vier bijeenkomsten van ieder ongeveer twee uur.

Vastleggen afspraken. Ruys Mediators stelt - indien u dat wenst - een zogenaamde vaststellingsovereenkomst op. 

De vaststellingsovereenkomst bij mediation

Wanneer partijen met behulp van een mediator tot overeenstemming zijn gekomen kunnen zij de afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Men kan bijvoorbeeld afspreken dat een partij (de debiteur) zich verplicht to betaling van een bepaald geldbedrag aan de andere partij (de crediteur), of dat een bepaalde eerdere overeenkomst wordt opgezegd (ontbonden). Wat is er nu zo bijzonder aan een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een ‘geschrift bestemd om als bewijs te dienen’, zoals de wet dat noemt. Ze moeten ondertekend zijn om rechtsgeldig te zijn (art. 156 Rechtsvordering). Een akte kan door de partijen zelf worden gemaakt (“onderhandse akte”) of door een wettelijk bevoegde ambtenaar, bijvoorbeeld een notaris (“authentieke akte”).

Wanneer partijen de notaris vragen om van de vaststellingsovereenkomst een authentieke akte op te maken, krijgen ze een sterkere positie voor wat betreft naleving. De notaris kan van de authentieke akte namelijk een afschrift (de “grosse”) aan partijen verstrekken die in executoriale vorm is opgemaakt. Bovenaan de grosse staat dan “In naam der Koningin” staan en onderaan “Uitgegeven voor eerste grosse”. Op grond van het burgerlijk procesrecht is de grosse een executoriale titel, net als een vonnis of een beschikking van de rechter. Dit betekent dat met behulp van de deurwaarder mag worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van de vorderingen zoals die zijn vastgelegd in de vaststellings-overeenkomst. Als de afspraak was dat er een geldbedrag zou worden betaald, en dit gebeurt niet, dan kan de deurwaarder goederen in beslag nemen en deze verkopen. Met de opbrengst wordt de vordering van de crediteur vervolgens voldaan. De rechter hoeft daar dus niet meer aan te pas te komen! Partijen kunnen dus met de vaststellingsovereenkomst en met behulp van de notaris een schriftelijk stuk creëren waarmee ze zichzelf ‘binden’. 

Geschikt voor mij?

Mediation is geschikt indien

  • relationele en emotionele factoren een belangrijke rol spelen. Vaak heeft eenieder er baat bij na het conflict nog met elkaar overweg te kunnen. De kans dat dat lukt, is groter als u samen naar een oplossing zoekt;
  • er van alle kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen en partijen beslissingsbevoegdheid hebben.

Mediation is niet geschikt indien

  • een partij een juridisch precedent wil scheppen; een partij baat heeft bij vertraging; te voorzien is dat een beslissing moet worden afgedwongen; een partij zich niet (goed) kan vertegenwoordigen of dat sleutelfiguren niet willen.

In de praktijk blijkt overigens dat te snel wordt gedacht dat de ander ‘wel niet zal willen’. Het kan dan ook goed zijn om Ruys Mediators te vragen om te onderzoeken of mediation kans van slagen heeft. 

U kunt de andere partij nooit dwingen tot mediation, deelname is vrijwillig. Na een gezamenlijk gesprek wordt bekeken wat de kans is op een succesvolle mediation.

Twijfelt u nog aan de geschiktheid van mediation of bindendadvies, neem contact op met Ruys Mediators.

Kosten

De kosten voor een mediation bestaan uit een uurtarief en eventuele reis- en onkosten. Ruys Mediators hanteert een uurtarief van € 125,-- exclusief 21 % BTW. Reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht. Het eerste uur, de kennismaking, is gratis en vrijblijvend.

Indien partijen tijdens de mediation inhoudelijk advies inwinnen bij externe deskundigen, zijn die kosten voor eigen rekening. De gezamenlijke kosten worden gewoonlijk in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat vanzelfsprekend vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Vergoeding van de kosten

Het kan zijn dat uw kosten (gedeeltelijk) worden vergoed. Zo dekken de meeste rechtsbijstandverzekeraars de kosten voor mediation. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden. Daarnaast is het mogelijk dat uw kosten (gedeeltelijk) worden vergoed doordat u bent doorverwezen via de rechter danwel omdat uw inkomen en / of vermogen onder bepaalde grenzen blijft.

Heeft u nog vragen met betrekking het oplossen van uw probleem met behulp van mediation, neem gerust vrijblijvend contact op met Ruys Mediators.Ruys Mediators

mr. Diederik Willem Ruys MM

Hanedoesstraat 135

2597 XE Den Haag

+31 6 4819 2575

ruys@ruysmediators.com


Inschrijvingen:

KvK nummer: 63469472

BTW nummer: 144900828B01

Bankgegevens: ABN Amro: NL14 ABNA 0434773611


 

79773